2014-09-10

Przedmiot działalności

Cele i zadania szkoły

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
- Umożliwia wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci.
- Umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuowania nauki w gimnazjum.
- Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie.
- Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Sposób realizacji zadań
1. Szkoła pracuje w oparciu o plan wychowawczy opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
2. Szkoła realizuje naukę religii.
3. W miarę posiadanych możliwości szkoła organizuje działalność rozwijającą zainteresowania uczniów, ich rozwój fizyczny i psychiczny.
4. Szkoła organizuje i sprawuje opiekę nad uczniami:
- w czasie zajęć obowiązkowych

- w czasie zajęć pozalekcyjnych w szkole
- w czasie zajęć pozaszkolnych poza terenem szkoły
5. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa uczniów stosowane są regulaminy BHP i p.poż. opracowane w oparciu o przepisy ogólne.